#StayHomeSaveLives

17th April 2020 Tongan youth trust at it helping support families in the local area that are in need of food.

Posted by Tongan Youth Trust/ To'utupu Tonga Trust on Thursday, 16 April 2020

Appreciation video: Pacific future, MSD, Minister Aupito Wiliam Sio.

Coronavirus message – washing hands

Ko e mahu'inga 'o e fanofano pe washing hands

Posted by Tongan Youth Trust/ To'utupu Tonga Trust on Tuesday, 14 April 2020

Washing your hands “Tongan style” tutorial 😉

Ko e ongoongo 'o e 'aho 10 Maasi

Ko e ongoongo eni kuo tuku mai 'i he 'aho ni fekau'aki mo e tu'unga 'oku 'iai 'a e mahaki 'i Nu'u Sila ni.

Posted by Tongan Youth Trust/ To'utupu Tonga Trust on Friday, 10 April 2020

10/4/2020

coronavirus post 2

ko e ongoongo fkmuimui taha ki he coronavirus

Posted by Tongan Youth Trust/ To'utupu Tonga Trust on Wednesday, 8 April 2020

9/4/2020

mahu'inga 'o e nofo 'i 'api

Ko e ki'i fekau 'o e 'aho ni 'oku makatu'unga ia 'i he mahu'inga 'o e nofo ma'u 'i 'api – stay home save lives

Posted by Tongan Youth Trust/ To'utupu Tonga Trust on Sunday, 5 April 2020

Introduction: 8/4/2020